Home

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden.

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a. KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT b. Afnemer leder natuurlijk persoon / rechtspersoon met wie KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT een OVEREENKOMST aangaat dan wel aan wie KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT een aanbieding doet. c. Overeenkomst Iedere overeenkomst die tussen KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT en de Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.2 De Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT en de Afnemer.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een OVEREENKOMST en/of de VOORWAARDEN gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst.

1.4 De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de AFNEMER is uitgesloten, tenzij KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

1.5 De VOORWAARDEN gelden in- en voor alle KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT vestigingen in Nederland.

2. Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen, binden KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.

3. Overeenkomsten

3.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT een bestelling heeft bevestigd of een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst

3.2 Alle opgaven door KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT kan er echter niet voor instaan, dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen, zoals calculatie-, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties, folders, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT, binden KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT niet. Getoonde of verstrekte (proef)-modellen of tekeningen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende artikelen. Slechts indien de Afnemer aantoont dat de afgeleverde artikelen zodanig afwijken van de opgaven van KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT of van de (proef)-modellen of tekeningen, dat de Afnemer niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft de Afnemer het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

4. Prijzen

4.1 De prijzen, zoals omschreven in aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties en folders, van KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT, zijn gebaseerd op de ten tijde van het drukken van dat document geldende omstandigheden; de prijzen zijn richtlijnen en binden KOELEWIJN MKBSUPPORT ICT niet. Zij hebben betrekking op de looptijd van dat document. Met het verschijnen van een nieuwe aanbieding (folder, etc.) vervallen alle voorgaande aanbiedingen.

4.2 De geldende koopprijzen staan vermeld op of bij de in de KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT vestigingen aangeboden artikelen. KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT heeft ook na het sluiten van de Overeenkomst doch vóór de aflevering, het recht de verkoopprijzen te veranderen, indien de omstandigheden, waarop deze verkoopprijzen zijn gebaseerd, wijzigen. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen: vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen – en buitenland, lonen, salarissen en sociale lasten, wisselkoersveranderingen en prijzen van gronden hulpstoffen. In geval van een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, doch vóór de aflevering, heeft de Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden.

4.3 De door KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT in een folder vermelde prijzen en de in lid 4.2 genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting af bedrijf van KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT in Nederland. Eventuele vervoerkosten zijn derhalve niet in de prijs begrepen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT draagt geen zorg voor vervoer, tenzij anders overeengekomen. Desgewenst verwijst KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT de Afnemer naar (de balie van) een transportbedrijf die voor vervoer van de door KOELEWIJN MKBSUPPORT ICT verkochte artikelen kan zorg dragen. KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT is niet verantwoordelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende gevolgen.

4.4 Alle prijzen in de web-(winkel) zijn inclusief B.T.W.

5. Afleveringstermijn

5.1 Een door KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden en voor zover afhankelijk van prestaties van Afnemer dan wel derden (toeleveranciers), op de door die Afnemer dan wel derden (toeleveranciers) aan KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT verstrekte gegevens. De afleveringstermijn zal door KOELEWIJN MKBSUPPORT ICT zoveel mogelijk in acht worden genomen.

5.2 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake. De Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst of op opschorting van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is, dat van de Afnemer in redelijkheid niet kan worden verlangd, dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat, of ter zake zijn verplichtingen niet opschort. Slechts in dat geval is de Afnemer gerechtigd (het betreffende gedeelte van) de Overeenkomst te ontbinden, of zijn direct uit het betreffende gedeelte van de Overeenkomst voortvloeiende verplichting op te schorten.

5.3 De afleveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, dan wel, indien dit later is, op de dag van de ontvangst door KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT van de voor uitvoering van Overeenkomst noodzakelijke benodigdheden en/of op de dag dat KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT een overeengekomen vooruitbetaling ontvangt.

6. Aflevering en risico

6.1 Aflevering geschiedt ofwel af bedrijf van een Nederlandse KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT vestiging ofwel doordat KOELEWIJN MKBSUPPORT ICT de artikelen op het door de Afnemer opgegeven adres bezorgt.

6.2 Bij aflevering gaat het risico voor de artikelen over op de Afnemer.

6.3 Indien de Afnemer de artikelen niet of niet tijdig afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT is in dat geval gerechtigd de artikelen voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan of deze aan een derde te verkopen. De Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wegen van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan deze derde.

7. Betaling

7.1 De Afnemer dient de koopprijs bij het sluiten van de Overeenkomst contant te betalen.

7.2 Indien, in afwijking van het in artikel 7.1 bepaalde, geen contante betaling is overeengekomen, zal de Afnemer de hem in rekening gebrachte bedragen binnen veertien dagen na factuurdatum aan KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT voldoen.

7.3 Alle aan de Afnemer in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT op te schorten.

7.4 Indien Afnemer in deze in verzuim blijft, zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

7.5 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

7.6 Afnemer is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3%.

7.7 Indien Afnemer jegens KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT in verzuim is, is hij verplicht KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragenten minste 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 150,– te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting. leder bedrag dat van Afnemer wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van die vorderingen die KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT op Afnemer mocht hebben ten aanzien van welke KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT niet een eigendomsvoorbehoud c.q. een pandrecht heeft bedongen conform artikel 8. Daarna zal ieder bedrag dat van Afnemer wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in de artikelen 7.6 en 7.7.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Het eigendom van de artikelen gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens Overeenkomst aan KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.

8.2 Voordat het eigendom van de artikelen op de Afnemer is overgegaan , is deze niet gerechtigd de artikelen te vervreemden, aan een rechtspersoon te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins ten behoeve van een rechtspersoon te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de artikelen, waarvan KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT eigenaar is. aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van Afnemers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

8.3 Indien en zolang KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT eigenaar van de artikelen is, zal de Afnemer KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de artikelen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de artikelen. Bovendien zal de Afnemer KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT op KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT’ eerste verzoek mededelen waar de artikelen, waarvan KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT eigenaar is, zich bevinden.

8.4 Bij beslag op (een deel van) de artikelen, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de Afnemer, zal de Afnemer onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT.

8.5 Indien en voor zover de Afnemer de overeengekomen prijs voor de geleverde artikelen niet heeft betaald, is de Afnemer, indien hij de door KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT geleverde artikelen aan een derde heeft doorgeleverd, verplicht op het eerste verzoek van KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van KOELEWIJN MKBSUPPORT ICT op alle vorderingen van de Afnemer op die derde uit hoofde van die doorlevering, zulks onverminderd de overige rechten van KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT uit hoofde van de Overeenkomst of de wet.

9. Ruilen/crediteren

9.1 Ruilen (waaronder mede begrepen retournering van een van KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT gekocht artikel tegen restitutie van de koopprijs daarvan) is altijd mogelijk binnen 14 dagen na aflevering. KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT is alleen gehouden een verzoek tot ruilen te honoreren indien de Afnemer binnen deze periode dit verzoek doet en tegelijkertijd overlegt: – kassabon/betalingsbewijs of aankoopnota, dan wel in geval van rembours de vrachtbrief van het gekochte artikel; – het ongebruikte en onbeschadigde, complete artikel; – de oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking van het artikel; – het complete niet ingevulde garantiebewijs.

9.2 Niet geruild worden: artikelen die per meter worden verkocht, gloeilampen, planten, personal computers, geluid-, beeld- en informatiedragers, artikelen welke op basis van hygiënische overwegingen niet meer kunnen worden verkocht, aan uiterste houdbaarheid gebonden artikelen, gekoelde en diepgevroren food -produkten, speciaal bestelde artikelen, matrassen en artikelen welke uit de oorspronkelijke verpakking zijn gehaald.

9.3 KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT is niet gehouden gekochte artikelen te ruilen, indien het artikel, naar het oordeel van KOELEWIJN MKBSUPPORT ICT, gebruikt of beschadigd is, of enige verandering heeft ondergaan.

9.4 Afgeprijsde artikelen worden niet geruild en/of gecrediteerd.

10. Garantie/Klachten

10.1 Indien KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT artikelen aan de Afnemer levert die KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT van diens toeleveranciers heeft verkregen, geldt de inhoud en omvang van de garantie, de garantietermijn en de (overige) garantievoorwaarden zoals gesteld door die toeleveranciers. KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de Afnemer gehouden dan waarop KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT ten opzichte van die toeleveranciers aanspraak kan maken. Voor KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT’ eigen merkartikelen gelden de volgende garantievoorwaarden.

10.2 De garantie op KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT’ eigen merkartikelen houdt in dat artikelen, die materiaal – en/of confectiefouten vertonen, binnen de garantietermijn, naar keuze van KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT gratis worden gerepareerd, vervangen of dat de koopprijs van deze artikelen aan de Afnemer wordt gerestitueerd. De garantietermijn is afhankelijk van het artikel en wordt door KOELEWIJN MKBSUPPORT ICT per artikel (soort) bepaald. Een aldus vervangen c.q. teruggenomen artikel wordt (weer) eigendom van KOELEWIJN MKBSUPPORT ICT en dient bij KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT te worden ingeleverd.

10.3 Buiten de garantie vallen gebreken aan de artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak, zoals bijvoorbeeld schades ontstaan tijdens transport door Afnemer.

10.4 Geen recht op garantie bestaat indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruik af indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verricht c.q. aangebracht tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel, dit naar het oordeel van KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT.

10.5 Indien de Afnemer een beroep doet op een door KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT gegeven garantie, dient de Afnemer, binnen veertien (14) dagen na ontvangst door KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT van het beroep op garantie, KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT in staat te stallen het desbetreffende artikel te onderzoeken, naar keuze van KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT op de plaats waar het artikel zicht bevindt of op het bedrijf van KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT in Nederland bij gebreke waarvan de Afnemer geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij de gedragingen c.q. het nalaten van de Afnemer een verval van diens rechten op garantie niet naar het oordeel van KOELEWIJN MKBSUPPORT ICT, zou rechtvaardigen.

10.6 Indien KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT onder de garantie materiaal -en/of constructiefouten heeft doen herstellen, het desbetreffende artikel heeft vervangen, of de koopprijs heeft gerestitueerd, is zij ter zake van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en zal KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

10.7 Na het constateren van enig gebrek is Afnemer verplicht om na het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende artikelen onmiddellijk te doen staken en voorts om het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van verdere schade.

10.8 Aan het in behandeling nemen van een klacht kan Afnemer geen rechten ontlenen.

10.9 Voor wat betreft klachten inzake houdbaarheid gebonden artikelen (zoals bijvoorbeeld levensmiddelen) dient betreffende klacht binnen 48 uur na aflevering gemeld te worden.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de Afnemer of derde, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs of milieuschade.

11.2 KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT voldoet aan de eisen zoals gesteld in de warenwetregeling levensmiddelen. KOELEWIJN MKBSUPPORT ICT is niet aansprakelijk voor transport van levensmiddelen, of gevolgen daarvan, door de Afnemer, ook niet als vervoer geschiedt met behulp van door KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT geleverd materiaal.

11.3 De aansprakelijkheidsuitsluiting in lid 1 en lid 2 blijft buiten toepassing, indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT of haar leidinggevend personeel, of aansprakelijkheid voortvloeiende uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

11.4 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet/grove schuld van KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT, of aansprakelijkheid voortvloeit uit titel 3 Afdeling 3 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, zal Afnemer KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten en zal hij KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseur kosten, vergoeden die KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken

12. Overmacht

12.1 Indien KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.

12.2 Indien enige overmacht toestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

12.3 In geval van overmacht aan de zijde van KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT heeft de Afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

12.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de productie door KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT’ toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

13. Verzuim/ontbinding

13.1 Indien de Afnemer, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is de Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT gerechtigd: – de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld. – die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat KOELEWIJN MKBSUPPORT ICT tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de aan KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT verder toekomende rechten.

13.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de Afnemer, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Afnemer, dan wel indien de Afnemer een natuurlijke persoon is onder curatelenstelling, zullen alle Overeenkomsten met de Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT de Afnemer binnen een redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de aan KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT verder toekomende rechten.

13.3 In elk van de in de leden 1 en 2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT op de Afnemer onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, is de Afnemer behouden tot onmiddellijke teruggave van artikelen, waarvan KOELEWIJN MKBSUPPORT ICT nog eigenaar is en heeft KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT het recht om de terreinen en gebouwen van de Afnemer te betreden, teneinde die artikelen in bezit te nemen.

14. Rechtskeuze en bevoegde rechter

14.1 Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

14.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet andere door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat KOELEWIJN MKB-SUPPORT ICT het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de Afnemer aanhangig te maken bij andere nachtelijke colleges, die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.